Psykoterapi och samtal


Vi ska komma ihåg att glädje och tillfredställelse, men också konflikter, kriser och sorg gör oss till människor och ska ses som en del av livet självt.
Men ibland drabbas vi av psykiska problem eller andra svårigheter som vi inte kan komma till rätta med, eller vi hamnar i situationer som leder till kriser och konflikter i kontakt med andra människor. Oro, panik, ångest eller en allmän känsla av tillvarons meningslöshet och tomhet kan vara tecken på att man lever sitt liv som man inte önskar sig. Ibland är det också svårt att förstå orsakerna till problemen, särskilt då dessa tar sig uttryck i depression, nedstämdhet, stress, olika slag av tvång eller kroppsliga (somatiska) besvär.

Hur går det till?
I psykoterapisamtal erbjuds man att tillsammans med en psykoterapeut att försöka förstå hur olika problem och svårigheter kan sammanhänga med den aktuella livssituationen och/eller med andra händelser i livet. Psykoterapi är en inbjudan till ett möte med en annan människa i syfte att undersöka och förstå sitt förhållande till sig själv och andra. Man skulle kunna säga att det är ett möte med sig själv. Samtalen syftar till att du skall nå ökad medvetenhet om de känslor, tankar och beteenden som hämmar och begränsar dig och med hjälp av den höjda medvetenheten hitta mer användbara, konstruktiva och livsbefrämjande processer och lösningar.
Genom några inledande konsultationssamtal kan man få hjälp att avgöra om man vill, behöver och/eller kan ha glädje och nytta av denna behandlingsform

När hjälper psykoterapi?

Psykoterapi kan vara till hjälp för personer som:

  • Vill hitta mer användbara lösningar i livet.
  • Upplever problem i relationer till andra människor och/eller i upplevelsen av sig själv.
  • Lider av symtom som depression/nedstämdhet, ångest, fobier och stress.
  • Har vissa svårförståeliga kroppsliga besvär.
  • Befinner sig i en krissituation.
  • Mår dåligt men inte själv kan sätta ord på svårigheterna.
  • Vill förstå och utveckla sig själv.

Källa: Tuovinen.T & Lehtonen. J >>>

Om att söka psykoterapeut


Till vem skall man vända sig?
För det mesta kan vi på egen hand bringa reda i problem och svårigheter som man upplever, genom av att ta hjälp av våra närmaste, vänner, kolleger eller ta del av olika hälsoinformationer på nätet, i tidskrifter eller i böcker. Men bland kan man behöva anlita professionell hjälp för att komma vidare.
När man söker psykoterapi eller annan samtalshjälp kan man ibland få hjälp ifrån det offentliga. I Vårdguiden t. ex. går det att läsa om hur man går tillväga för att söka landstingsfinansierad psykoterapi inom primärvården.
I vissa fall kan även försäkringsbolag, arbetsgivare eller försäkringskassan betala för psykoterapi eller krisbehandling t.ex. i samband med skada, trauma, kris eller arbetsrelaterade svårigheter och problem. Psykoterapiinstitutet i Stockholm kan erbjuda psykoterapi främst till s.k. unga vuxna (18-25 år).
När man söker privat psykoterapi, gör de allra flesta det via olika förteckningar och hemsidor på Internet, från telefonkatalogen eller via rekommendationer. Många upplever det säker svårt att hitta rätt bland den mångfald av terapeuter, terapier och psykoterapiinriktningar som presenteras. Det är viktigt att känna till att det inte finns någon enhetlig terapi eller metod som hjälper vid alla typer av problem, utan jag tror att man ska gå efter sitt eget intryck och övertygelse av terapeuten och om man vill ha någon särskild sorts teoretisk eller praktisk inriktning

Varför man skall välja en psykoterapeut som har legitimation när man söker privat?
Jag tycker dock att det är viktigt att välja en psykoterapeut som är legitimerad. Psykoterapeutlegitimation är en garanti för att psykoterapeuten genomgått en av samhället godkänd utbildning. Det innebär att ingen får utge sig för att vara psykoterapeut utan att inneha legitimation och psykoterapeuter som inte följer Socialstyrelsens riktlinjer, kan t.ex. genom Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (HSAN) ställas till ansvar.
Psykoterapeuten lyder även under vissa yrkesetiska principer. Huvudprinciperna är att psykoterapeuten i sin verksamhet skall visa respekt för individens rättigheter och värdighet, samt även uppvisa yrkesmässig kompetens och integritet. Det är också viktigt med en kombination av psykologisk och psykoterapeutisk kunskap när det gäller förståelse eller behandling av människors psykiska och existentiella problem.

Socialstyrelsen besvarar frågor om legitimation och likn. på tfn 0752473000.