Om psykoterapi, familjerådgivning och handledning 

Vad är psykoterapi och andra samtalsbehandlingar?
Psykoterapi och andra personlighetsutvecklande samtal innebär behandling med psykologiska metoder under längre eller kortare tid.

Syftet är att finna, motivera och hjälpa människor till nya, mer användbara sätt och beteenden att hantera svårigheter och problem i livet. Psykodynamiska och kognitiva/beteende terapeutiska metoder har i vetenskapligt kontrollerade studier visat sig vara de mest effektiva.
 

Vad är familjerådgivning?
I parsamtal och familjerådgivning (familjeterapi) ges parterna tillfälle att tala med varandra om den situation som råder. När, var och hur uppstår/uppstod problemen? Hur ser kommunikationen ut? Etc. I samtalen ges parterna möjlighet att i lugn och ro ge sin syn på saken samt att lyssna till och reflektera över hur den andre uppfattar det man säger. Man får hjälp och möjlighet att klargöra förväntningar och besvikelser kring sånt som har gått fel i förhållandet och som kan ha förblivit outtalat eller glömts.


Handledningens idé
Handledning och stöd behövs i allt människorelaterande arbete, oavsett om man arbetar i direkt klientkontakt, behöver arbeta sig samman i en arbetsgrupp eller har en ledarroll med dess krav och förväntningar från gruppen eller enskilda.

Handledning är en plats där man skapar utrymme för att reflektera och förstå klienternas psykologiska problematik och beteenden. Handledning är också en plats där man reflekterar över sina egna och medarbetares tankar, känslor och beteenden i arbetet och försöker förstå de prioriteringar man gör och hur man kan fungera tillsammans.