Handledning, konsultation och coaching

I vårt arbete stöter vi ”alltid” på konflikter och svårigheter, det ligger i arbetets natur. För att upprätthålla en nödvändig kvalitet, känna stöd och utvecklas i sitt arbete utgör därför handledning/konsultation ett viktigt inslag, oavsett om man arbetar med klienter, i en arbetsgrupp eller har en ledarroll med dess krav och förväntningar från gruppen eller enskilda.
Handledning är en plats där man skapar utrymme för att reflektera och förstå klienternas problematik och beteenden, och där man ökar sin förståelse för sina egna känslor och beteenden i klientkontakten. Handledning är också en plats där man reflekterar över sina egna och medarbetares tankar, känslor och handlingar, för att förstå de prioriteringar man gör och hur man kan fungera tillsammans i en organisation. I handledningen återskapar man tydlighet och närvaro i sitt arbete och därmed en klarare strategi med klienter eller tillsammans med medarbetare.

Hur går det till?
I handledning eller konsultation definiera man inledningsvis vad som är handledningens uppdrag, målsättning och möjligheter (och begränsningar). Det kan handla om klientarbete, organisation eller relationer. Handledning ska ses som ett instrument där man kan pröva sina tankar och funderingar för att göra ett bra fortlöpande arbete eller kunna fatta viktiga eller avgörande beslut. Den dialog som uppstår i handledningsprocessen har vissa likheter med vad som sker i andra samtal, där man medvetandegör drivkrafter och hinder för beslut om förändring. Många gånger har vi själva kunskapen för det vi ska göra, men det fungerar ändå inte.
Handledning/konsultationssituationen rymmer ett stort mått av flexibilitet när det gäller samtalets upplägg och form. Ibland kan den vara individuell, ibland i grupp. Utifrån en viss frågeställning eller problem kan handledningen vara begränsad tills problemet är löst. Den kan också vara kontinuerlig och återkommande som ett viktigt inslag i det fortlöpande arbetet. Hur många gånger man träffas och hur länge, är något som man gemensamt kommer överens om.

Psykologisk Coachning

Psykologisk coachning innebär ökad kunskap, insikt och förståelse i de processer som påverkar och styr individer, grupper och organisationer. En psykologisk coachning kan liknas vid en fortgående konsultationsprocess vilken har som mål att utveckla färdigheter, personlighet och mognad. Den psykologiska coachningen syftar till att du ska få stöd och uppbackning, men också nå ökad förståelse och insikt om dig själv, problemen och lösningar på din situation. Det kan handla om att du inte kommer vidare i din utveckling inom det nuvarande yrket, att du står inför en situation där du ska ta på dig en ny roll i arbetslivet eller att du har en ledarroll som innebär att vara i fokus och ansvara för svåra ställningstaganden och beslut.
Psykologisk Coach fungera då som ett stöd för att rätt kunna analysera och förstå den situation du befinner dig i, men också att upptäcka drivkrafter och hinder inom dig själv. Hur du bidrar till utveckling, men också hur vi ibland skapar egna svårigheter och hinder för växande och utveckling.